Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев"

 

Съвременният облик на библиотеката я очертава като значима институция с образователни, културни и информационни функции. Тя е център за методическа и краеведска дейност за общината и региона. Има архивни функции по отношение на литературата за края.
В синхрон с изискванията на новото информационно общество библиотеката вече излиза от традиционната ниша и съчетава присъщите си дейности с тези на модерния тип библиотека.
Основните библиотечни процеси са автоматизирани. Изградена е локална мрежа с достъп до Интернет. Обособени са компютърни читателски станции.
Огромен е масивът от създаваните бази данни, сред които от особена важност са електронните каталози на книжните и некнижни носители на информация.
Библиотечният фонд надхвърля 282000 единици, като ежегодно се попълва с около 4000 нови документи– книги, периодични заглавия, аудио и видео носители, CD-ROM, оригинални произведения на изкуството. Новопостъпващите библиотечни материали основно се закупуват, но не малък дял съставляват и даренията – от частни лица, читатели, фондации, издателства.
Библиотечно-информационното обслужване е диференцирано- за деца и възрастни. Специално внимание се отделя на читателите с увреждания. С тях библиотеката работи по програма , която визира конкретни дейности- комплектуване на документи с подходящо съдържание, обособяване на специални фондове, посещения по домовете, ангажираност в различни изяви, достъп до Интернет и др.
На година библиотеката регистрира 8500 читатели, 92000 посещения и над 180000 заети единици. Тези показатели, съотнесени с общия библиотечен фонд и с цифрата на жителите на града, определят една добра обръщаемост и ползваемост на библиотечните материали.
Важни направления в работата на библиотеката са : справочно-библиографските и информационни начинания, осигуряването на междубиблиотечно заемане, оказването на методическа помощ на библиотеките в общината и региона, провеждането на културни инициативи и програми.
Библиотеката разработва и успешно реализира проекти, които осигуряват допълнителни финансови средства за развиването на дейности и услуги.
Библиотека “ Н. Фурнаджиев” е колективен член на "Българска библиотечно-информационна асоциация".