Районен съд Пазарджик

Районен съд Пазарджик
Адрес:Пазарджик 4400
ул. „Хан Крум” 3
e-mail:rcourt-pz@rcourt-pz.info

Председател:  Николинка Цветкова
Зам.Председател: Елисавета Радина

  Районният съд в гр. Пазарджик е един от 113 районни съдилища в България. На ПзРС са подсъдни всички граждански, наказателни и административно-наказателни дела като първа инстанция, освен тези, които със закон са възложени на друг съд. Съдът разглежда и дела по жалби или протести срещу актове на особени юрисдикции и други органи. Неговите актове се обжалват пред Окръжен съд гр.Пазарджик. Към Пазарджишкия районен съд са обособени самостоятелни служби - Съдебно-изпълнителна и Служба по вписванията.