Парк-остров "Свобода"

Парк-остров "Свобода" в Пазарджик се разполага на площ от 295 дка в коритото на река Марица, като това е едно от най-забележителните природни образувания в региона. Теренът, върху който се проектира схемата, е относително равен, с лек наклон на юг. Територията на парка е разделена на две части от пресичащата го транспортна артерия, свързваща града с промишлената зона. Северозападната част на парка е по-добре благоустроена. В нея има изградена и относително добре поддържана алейна мрежа, сгради и съоръжения, които са предназначени за краткотраен отдих и спорт. В този сектор от парка има изградени паметници и мемориални знаци. Югоизточната половина на острова е образувана по-късно и с бедна откъм видово разнообразие растителност. В тази част на острова не са осъществявани паркоустройствени и благоустройствени дейности. През 1920 г. е била извършена реконструкция на парка. Изградена е алейна мрежа, засадени са цветя, прокопан е водопровод, поставени са чешми, оформя се малко езеро с водоскоци, къпалня с плаж. Построен е и летният театър. Източната част на острова е оставена в естествения си вид - с тополи и върбалак. Освен него в парка били изградени футболно игрище и други спортни съоръжения. След построяването на нов стадион в северната част на града старото спортно съоръжение на територията на острова се преустройва в розариум. Цялостната визия за парк-остров "Свобода" е подчинена на идеята за оформяне на общ комплекс за краткотраен отдих, спорт и развлечения, който да е съобразен със съвременните тенденции в тази насока. Разработката предвижда ситуиране на осем зони на активност: за гастролиращи увеселителни съоръжения, за игрови съоръжения за деца от различни възрасти, за екстремни атракционни съоръжения, водни атракции, за пикник и много други.

 

Днес островът е място за отдих и е сред емблематичните за Пазарджик места. През годините хора проявяват интерес да закупят и превърнат острова в своя резиденция, сред които и цар Фердинанд.

На него е издигнат паметник на Алеко Константинов. Със сушата го свързва пешеходен дървен мост. През 2005 г. е построен метален кръст. Кръстът е построен по малки демонстрационни проекти под ръководството на Областен управител, също така по тези проекти по снимков материал и изготвена документация е построена и съборената в миналото чешма