Регионална Инспекция по околната среда и водите
 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПАЗАРДЖИК

ДИРЕКТОР РИОСВ

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Дирекция "Контрол на околната среда"
  • Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
  • Направление "Опазване на водите"
  • Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
  • Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти"
  • Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества"
 2. Дирекция "Превантивна дейност"
  • Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда"
  • Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
  • Направление "Специализирани регистри"

Адрес:

Пазарджик, 4400; П.К. 220
ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4

Телефони:

Директор: 034/ 40 19 38
Директор Дирекция АФПД: 034/ 40 19 39
Дежурен /зелен тел./:
  034/ 44 18 75 (в работно време)
  0885 301 066 (извън раб.време, поч.дни)
Адм.обслужване 1 гише: 034/ 40 19 35
Факс: 034/ 44 55 85

Работно време: 09:00 - 17:30

Административно обслужване
на едно гише: 09:00 - 17:30
/без прекъсване/