Народно читалище Виделина

Българското читалище възниква през втората половина на XIX век, като последен културен етап от духовното Възраждане на българина. Новата светска институция е призвана да внесе европейската култура в българския дом. Чрез обществената си библиотека, публичните сказки и магията на театъра да формира естетическите и политически идеали на възрожденеца.
Малко са запазените документи за предосвобожденския период на читалище "Виделина". Това са дописки в периодичния печат и писма на читалищни деятели. През 1911 г. е създадена комисия за проучване датата на основаване в състав: Яков Матакиев, Иван Войводов, Иван Чунчев, Никола Ставрев и Стефан Русинов. Събрани са спомени от основатели и членове на читалището. През 1922 г. нова комисия - Тодор Мумджиев, Иван Батаклиев, Невяна Захариева излиза с доклад, че читалището е основано през 1863 г.
До Освобождението се очертават два основни периода в дейността на читалището - от основаването до 1869 г. с решаване на организационни въпроси и от 1870- 1876 г. - културно-просветителска работа.
Освен културно-просветна, читалище "Виделина" осъществява и благотворителна дейност.
След Освобождението през 1879, 1881, 1882 г. се правят опити за възобновяване дейността на читалището като културна институция. От 18 януари 1885 г. читалище "Виделина" започва следосвобожденския си период на развитие.
Поради ограничената културна дейност на читалището, през 1895 г. се образува културно-просветно младежко дружество "Юноша", което в тясно сътрудничество с читалището създава своя библиотека, организира театрални представления, литературни вечери. През месец септември 1900 г. дружеството прекратява дейността си, а библиотеката преминава към читалищната.'
Новата сграда на читалище "Виделина" е построена между 1897 - 1904 година на два етапа. Градската община отпуска безплатно място за строеж, започва повсеместна благотворителна дейност за събиране на средства. Сградата е завършена окончателно през 1904 година. Пазарджик е сред малкото градове в страната със свое читалище. То разполага с театрален салон, библиотека, читалня, бюфет. А през 1911 г. е електрифицирано.
От 1862 до 1944 година читалище "Виделина" е стожер за обществено-политическата летопис и средище на културно-просветния и спортен живот в Пазарджик. Библиотеката, театралното, музикално и изобразително изкуство се зараждат и укрепват под стряхата му, за да се обособят по-късно в самостоятелни културни институти. В този смисъл целият период е възрожденски с културното си просветителство на поколения пазарджичани.

Към 2014 година читалище "Виделина" е действащо читалище, регистрирано под номер 22 в Министерство на Културата на Република България
Дейности: стари градски песни,мандолинен състав; школа по модерен балет, школа по пиано.

Към читалището има и издателска дейност On-line всекидневник за Пазарджишка област  вестник "Виделина"  http://www.videlinabg.com/

Адрес: п.к.4400,бул.България №25; Град Пазарджик
Телефон: +359 (0)34 445616; +359 (0)34 034441065